• 604 374 707
 • 889 648 449
 • kontakt@fundacjarazemrazniej.pl

STATUT

FUNDACJI  RR – Razem Raźniej w Białymstoku

Postanowienia ogólne

 §1

Fundacja pod nazwą RR- Razem Raźnej zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dagmarę Bielawską oraz Tomasza Zubryckiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogusławę  Miecznik w kancelarii notarialnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17 A lok 101, w dniu 22 września 2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu

§2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§3.

Siedzibą fundacji jest miasto Białystok.

§4.

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6.

 1. Celem Fundacji jest:
 1. pobudzanie aktywności osób starszych, integrowanie ich środowisk, wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 2. upowszechnianie turystyki wśród osób starszych,
 3. budowanie świadomości dotyczącej zdrowia oraz profilaktyki chorób,
 4. internalizacja idei pozytywnego myślenia,
 5. nauka, edukacja, oświata,
 6. upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród osób starszych,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. promocja i organizacja wolontariatu.

§7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej,
 2. inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz środowiska osób starszych,
 3. współpracę z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 4. uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowywanie opinii
  i ekspertyz dotyczących osób starszych,
 5. finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych osób starszych,
 6. organizację wyjazdów lub wypraw turystycznych osób starszych,
 7. aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. organizowanie wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń,
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturoznawczej,
 10. organizowanie akcji społecznych,
 11. promowanie idei Fundacji poprzez zamieszczanie informacji
  o jej działalności w Internecie,
 12. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych
  z celami Fundacji,
 13. popularyzowanie różnych form wypoczynku wśród osób starszych,
 14. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej
  i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, w tym: prowadzenie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 15. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej,
  w tym poprzez  wydawanie książek, czasopism, broszur
  i wydawnictw specjalnych.

§8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§10.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek od lokat kapitałowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§11.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§12.

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§13.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 członków Zarządu, w tym Prezesa, V-ce Prezesa i członków  Zarządu.
 2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożonej pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka Zarządu.

§14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu Fundacji oraz zwołuje
  i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków
  na wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji
  i dotacji,
 8. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacją Fundacji,
 9. zatwierdzanie corocznego sprawozdania działalności Fundacji za rok ubiegły.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu
 6. O zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§15.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 1. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3000 ( słownie : trzech tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub V-ce Prezes Fundacji łącznie z członkiem Zarządu.

§16.

 1. Fundacja, na potrzeby realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność odpłatną statutową lub działalność gospodarczą.
 2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników
  i współpracowników oraz współpracować z wolontariuszami.
 4. Pracownikami, współpracownikami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu.
 5. Działalność odpłatna statutowa może być prowadzona
  w następującym zakresie:
 1. organizacji wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, pielgrzymkowych, poznawczo-rekreacyjnych, osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 2. organizacji i przeprowadzaniu wyjazdów w celach kulturalno - oświatowych do kina, teatru, filharmonii itp.,
 3. organizacji i przeprowadzaniu wyjazdów w celach zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
 4. organizacji i przeprowadzaniu spotkań towarzyskich,
 5. prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturoznawczej,
 6. przygotowywaniu i organizowaniu akcji społecznych,
 7. organizowaniu wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń w grupie osób starszych i niepełnosprawnych,
 8. organizowaniu działalności propagatorskiej i informacyjnej
  w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, w tym: prowadzeniu seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 9. prowadzeniu działalności publicystycznej i informacyjnej,
  w tym poprzez  wydawanie książek, czasopism, broszur
  i wydawnictw specjalnych.

Zmiany w statucie

§17.

Zmiany w statucie zatwierdzane są przez Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§18.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§19.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone  na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

§20.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Do góry ↑